Dokumentace pro vydání společného povolení

A.Průvodní zpráva

A.1. Idendtifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení