Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Náležitosti žádosti
Povolení kácení, výjimku pro památný strom a souhlas s ošetřením památného stromu vydává AOPK ČR pouze na žádost. V žádosti musí být uvedeno (podrobnosti žádostí upravuje vyhláška č. 189/2013 Sb.):
  • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
  • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
  • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
  • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (povolení kácení dle § 8 odst. 1 ZOPK, výjimka pro památný strom dle § 56 odst. 1 ZOPK, souhlas s ošetřením památného stromu dle § 46 odst. 2 ZOPK),
  • musí v ní být dostatečně specifikován záměr (lokalita či trasa, termín, délka a četnost),
  • váš podpis.

V případě žádosti o kácení musíte kromě shora uvedeného uvést ještě následující:

  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a zdůvodnění žádosti.

Podobné parametry má také předchozí oznámení záměru kácet u privilegovaných důvodů pro kácení.